Zakres usług

Usługi

Obsługa prawna obejmuje:
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności,
 • sporządzanie opinii,
 • sporządzanie projektów dokumentów,
 • bieżący serwis informacyjny dotyczący uregulowań prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie regulaminów.
Ponadto obsługa może obejmować również prowadzenie konkretnych spraw w imieniu i na rachunek zleceniodawcy. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych.
Zamawiającym oferujemy:
 • sporządzanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
 • opiniowanie przygotowanej przez zamawiającego dokumentacji,
 • sporządzanie regulaminów,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • reprezentację w sprawach o naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • szkolenia tematyczne i indywidualne,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłego,
 • wysyłanie ogłoszeń do BZP oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
Naszymi klientami w tym zakresie są między innymi:
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Spółdzielnie
 • Jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miejskie, gminne)
 • Podmioty udzielające zamówień sektorowych (kopalnie, zakłady energetyczne, gazownicze itp.)
Wykonawcom oferujemy:
 • szkolenia dla pracowników w zakresie poprawnego przygotowania ofert,
 • sporządzenie pism o stwierdzonych naruszeniach,
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentację w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • sporządzanie ofert przetargowych,
 • udział w negocjacyjnych trybach udzielania zamówień publicznych,
 • sprawdzanie u Zamawiającego poprawności złożenia ofert pod kątem zgodności z SIWZ,
 • kierowanie zapytań do SIWZ oraz oprotestowywanie niezgodnych z prawem zapisów,
 • przygotowywanie korespondencji do Zamawiającego.
Naszymi klientami są firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego reprezentujące branże:
 • medyczną,
 • farmaceutyczną,
 • budowlaną,
 • transport kolejowy (PKP),
 • wydobywczą,
 • informacyjną,
 • gastronomiczną,
 • spożywczą,
 • handlową (art. biurowe),
 • usług pralniczych,
 • usług cateringowych,
 • usług transportowych.
Osobom fizycznym oferujemy pomoc prawną w zakresie:
 • szeroko pojętego prawa cywilnego (spadkowego, dochodzenia należności z umów, odszkodowania),
 • ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji organów emerytalno – rentowych),
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego.
Zakres pomocy uzależniony jest od potrzeb klienta i obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych.
Kancelaria Prawna MEDIATOR dr Jakub Ławniczak w zależności od potrzeb współpracuje z wieloma kancelariami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. Współpracujemy również z kancelariami podatkowymi i notarialnymi. Współpracujemy z agencjami szkoleniowymi w zakresie prawa zamówień publicznych. Na ich zlecenie prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Współpracujemy w zakresie zamówień publicznych z rzeczoznawcami zamówień publicznych.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego kancelarii określa zawsze umowa zlecenia zawarta z Klientem. Wynagrodzenie będzie uzależnione od złożoności sprawy, nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu. Podmiotom gospodarczym oferujemy:
 • ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej przez strony, lub
 • wynagrodzenie za prowadzenie określonej sprawy określone przez strony, lub
 • wynagrodzenie godzinowe.
Kancelaria dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia